Hamvazószerdai gondolatok

Hibaüzenet

  • Notice: Undefined index: taxonomy_term similarterms_taxonomy_node_get_terms() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 518 sor).
  • Notice: Undefined offset: 0 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 221 sor).
  • Notice: Undefined offset: 1 similarterms_list() függvényben (/home3/kitartas/public_html/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module 222 sor).

Hamvazószerda.

I.

Az Egyház régi liturgiájában, az u.n. Hetvened vasárnap szentmiséjének kezdő éneke a temetési szertartást idézte: „Körülvettek engem a halál kínjai..." - Majd a Hatvanad vasárnapi evangéliumban megjelent az örök Magvető, aki a temetést el is végezte: a magot elvetette. - Hamvazószerdán pedig az Egyház még a hamut is ránk hinti: eltemet bennünket egészen.

Mindez azért van így, hogy egészen szemléletesen értésünkre adja: előbb meg kell halnia bennünk a régi embernek, - akit el is kell temetnünk egészen - csak azután támadhat életre az új ember „szentségben és igazságban".

A szentírási szakaszokban három dologról olvasunk, mint a régi ember elpusztítóját: a böjt, a sírás és a gyász.

E három negatív gyakorlathoz Krisztus hozzácsatol három pozitívet: „kend meg fejedet illatos olajjal, arcodat mosd meg, hogy ne lássák az emberek böjtölésedet!" (Mt 6,5)

A böjt a testet illeti. Ez vette ki részét leginkább a farsangi élvezetekből, ennek kell legnagyobb fordulót tennie.

Krisztus a nagyböjtben hegyeken jár: a kísértések hegye, a Tábor hegye, az Olajfák hegye, az a hegy, ahová királlyá választása elől menekül és végül a Kálvária hegye - mind oly magaslatok, ahová az önmegtagadást nem ismerő test nem tudja őt követni. Ezért kell a böjt, mert ez „a bűnt fékezi, fölemeli a lelket, szent erőt és jutalmat bőven ad" (v.ö.: nagyböjti prefáció).

A második a sírás. Ha előttem Krisztus vérével hinti be az utat, nekem legalább is könnyekkel kell szegélyeznem azt. A sírás a múlt, bűneinek jóvátétele: „ha nem tartotok bűnbánatot... elvesztek.! - mondja az Úr. Pontosabb, mélyebb szent gyónásokra kell törekednem. „Magamon kell sírnom és gyermekeimen" - azaz a rám bízottakon.

A gyász, ami csodálatosan össze kell hogy férjen az örömmel, mint a sírás az illatosított fejjel, a tisztára mosott arccal. Gyászt kell viselnem a sok, rám nézve meghalt, eltemetett időért., amit nem használtam fel; gyászolnom kell az értem meghalt Jézust, a hét tőrt szívében hordozó fájdalmas Anyát. Gyászolnom kell bűneimet, lelkem sokszoros halálát, de egyben az eljövendő élet örömének érzetével, biztos tudásával.

Az Egyház liturgiája most egy nyolcvannapos csodás ívelésű utat állít elénk, amikor nagyböjtben kimondatja mindegyikünkkel: „a keresztfához megyek". Hamvazószerda ennek az ívnek kiindulópontja és Urunk mennybemene-telének ünnepe a végpontja. A sír mélyéből, a halál sötétségéből indul és a mennybemenetel szédítő magaslatán köt ki. Középen áll a Kálvária hegye, ahol a kereszt két karja jobbra és balra int: jobbra negyven nap gyászt, könnyet és bánatot; balra negyven nap örömet, fényt, tavaszt, dicsőséget. A böjt, a sírás, a gyász - ez a nagyböjt hármas hangzata; ujjongjatok, énekeljetek, imádkozzatok - ez pedig a húsvéti időé.

Erre az óriási útra vállra a keresztet és induljunk Jézus nyomában. Ne félj, ne csüggedj: „Királyi zászló jár elöl . . ."

II.

Nagypénteken Pilátus kivezette a tövissel koronázott, gúnypalástot, nádszáljogart viselő Üdvözítőt a zsidó néptömeg elé és szánalmat akarva kelteni bennük, így mutatta be: „Íme az ember!" Pilátus nem ért célt: a csőcselek szívében nem ébredt könyörület, a gyilkos Barabás szabadulását, Jézus számára a kereszthalált követelte.

Az Egyház most nagyböjtben magasra emeli a keresztet és a rajta függő Üdvözítőre így mutat rá: „Íme az Isten!"

Útszéli keresztekre ez szokott rávésve lenni : „Mentsd meg lelkedet!" Valóban: Jézus Krisztus azért halt meg a ke-reszten, hogy megmentse a mi lelkünket. De ez a nagy mű az vére hullásával csak félig kész: mikor keresztjét vonszolta, utat rajzolt számunkra a porban, - de nekünk kell azon az úton járni; mikor meghalt értünk, megnyitotta számunkra Isten országának ajtaját, de nekünk kell ezen a nyitott kapun bemenni.

Ha fuldoklónak valaki mentődeszkát dob, az életmentés felét elvégezte; de a vergődőnek magának kell ezt a mentődeszkát megragadni különben elsüllyed.

Az emberiség üdvének mentődeszkája a Szent Kereszt. Krisztus dobta életünk holt tengerébe, de nekünk kell belekapaszkodni, különben hiábavaló Krisztus áldozatos szenvedése. Egyszóval: Jézus, mikor megváltotta a világot, megszerezte az üdvözülés lehetőségét. De a lehetőséget kihasználni - üdvözülni - ez még elvégezetlen, ránk váró feladat.

Mit akar a nagyböjt? Segítségünkre lenni lelkünk megmentésének munkájában. Kiváló üdvösségalkalom lesz és a mi feladatunk most egyelőre az, ami Jeruzsálem városáé volt: fölismerni az Úr látogatásának idejét. A nagyböjt azt akarja,

amit Keresztelő Szent János, az emberiség ádventjének nagy szónoka akart: elkészíteni a Megváltó útját az emberi szí-vekhez, lehordani a bűnök hegyeit és kitölteni a kishitűség völgyeit, hogy utunk és kilátásunk nyíljék a Kálvária felé. Az Úr számára tökéletes szíveket, Megváltót váró lelkeket készíteni - ezt akarja a nagyböjt.

Szent Pál apostol írja: „Intünk titeket testvérek, hogy az Isten kegyelmét hiába ne vegyétek. Mert... íme most itt van az alkalmas idő, íme most az üdvösség napja!" (2Kor 6,2b)

Most itt nagyböjt: az alkalmas idő; most elfogadja Jézus a lator kérését is, aki felhasználta Krisztus közelségét, mint kegyelmet. Ez az üdvösség napja, mikor Isten, Fiára való tekintettel több kegyelmet ad.

Végtelenül komoly szavak azok, melyeket Krisztus, az ő megtérésre hívó kegyelmét visszautasító lelkekről mond: „Aki elvet és nem fogadja el szavaimat; a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon!" (Jn 12,48)

Ne legyenek akkor majd senkinek vádlói azok az igék, melyeket most a mi megmentésünk érdekében mond a nagyböjti szent idő! Ne könnyezzék fölöttünk Jézus, mint Jeruzsálem fölött, mely nem ismerte fel látogatásának idejét!

Mentsd meg lelkedet!

Kitartás.net

Hozzászólások